Het grootste aanbod tegen de laagste prijzen!

Verkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• "Opdrachtgever": De afnemer van zaken en/of diensten van De Verlichtingshop.

• "Overeenkomst": Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst, die tussen De   Verlichtingshop en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.

• "Order": Elke opdracht van de Opdrachtgever.

1.2

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van De Verlichtingshop alsmede op de tussen De Verlichtingshop en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4

De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met De Verlichtingshop overeenstemming is bereikt.

1.5

Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Verlichtingshop en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen en offertes van De Verlichtingshop, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard,heeft De Verlichtingshop het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2

Een aanbieding van De Verlichtingshop bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.3

Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.

2.4

Een Overeenkomst komt tot stand tussen De Verlichtingshop en de Opdrachtgever:
• Indien De Verlichtingshop een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien De Verlichtingshop zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.
• In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van De Verlichtingshop, wanneer De Verlichtingshop de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

2.5

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

 

3. Prijzen / tarieven en betaling

3.1

Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

3.2

Alle prijzen zijn in Euros en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.

3.3

De prijzen van toestellen wijzigen regelmatig. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De

Verlichtingshop is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de gebruikte postbedrijven.

3.4

De Verlichtingshop behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.

3.5

Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan De Verlichtingshop dient plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop aan de Opdrachtgever door overmaking op de bankrekening van De Verlichtingshop te zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling op factuur (indien afgesproken) plaatsvinden.

3.6

Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft De Verlichtingshop het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan De Verlichtingshop toekomende rechten ter zake.

3.7

Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door De Verlichtingshop worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

3.8

Verrekening is niet toegestaan, tenzij De Verlichtingshop de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk

heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.

3.9

De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande vordering van De Verlichtingshop tegen de Opdrachtgever en van alle verschuldigde rente en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

 

4. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

4.1

Een eventueel door De Verlichtingshop vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding

of enige andere actie jegens De Verlichtingshop, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van De Verlichtingshop.

4.2

De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld

afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever De Verlichtingshop zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.

4.3

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen De Verlichtingshop en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.

4.4

De Verlichtingshop zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de

overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 3 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald.

4.5

Alle door De Verlichtingshop geleverde zaken blijven eigendom van De Verlichtingshop of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

 

5. Zichttermijn

5.1

Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Opdrachtgever, het

recht de zaak zonder vermelding van redenen binnen 14 dagen na aflevering aan De Verlichtingshop te retourneren.

5.2

De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 10 werkdagen. Na het verstrijken van

de zichttermijn moet de Opdrachtgever de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen.

5.3

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Opdrachtgever na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 10 werkdagen zonder opgave van reden het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren.Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde

termijn zal De Verlichtingshop, binnen 5 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Opdrachtgever trachten een gelijkwaardig product te leveren.

5.4

Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in ongeopende, originele verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Opdrachtgever op enige vergoeding of omruilen.

5.5

De Verlichtingshop aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij over terugzending van tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail op de hoogte is gesteld,en alsdan slechts wanneer deze

zaken aan het door De Verlichtingshop opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Verlichtingshop neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

 

6. Verzuim

6.1

Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met De Verlichtingshop, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.2

In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is De Verlichtingshop gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan De Verlichtingshop toekomende rechten ter zake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6.3

Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door De Verlichtingshop niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is De Verlichtingshop gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door De Verlichtingshop in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van De Verlichtingshop om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte

verhindering in de nakoming door De Verlichtingshop voortduurt, door de Opdrachtgever van De Verlichtingshop geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl De Verlichtingshop gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1

De Verlichtingshop aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van De Verlichtingshop.

7.2

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van De Verlichtingshop of van leidinggevende of ondergeschikten van De Verlichtingshop. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan De Verlichtingshop op geen enkele wijze binden.

7.3

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van De Verlichtingshop geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van De Verlichtingshop in geval van Overmacht.

 

8. Overmacht

8.1

Indien De Verlichtingshop door een niet toerekenbare tekortkoming ("Overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand.

8.2

In het geval van een Overmachttoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

8.3

Indien de Overmachttoestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als De Verlichtingshop het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmachttoestand dit rechtvaardigt. In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmachttoestand langer dan dertig dagen duurt.

8.4

Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die De Verlichtingshop niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van De Verlichtingshop, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van De Verlichtingshop komt. Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat De Verlichtingshop door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder Overmacht wordt verder onder meer begrepen:

• Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;

• Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van De Verlichtingshop;
• Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar De Verlichtingshop  toe, of van De Verlichtingshop naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.
• De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider gehonoreerd.

8.5

In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.

8.6

Lampenspeciaalzaak De Verlichtingshop zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden

van toepassing zijn, dan De Verlichtingshop jegens de Opdrachtgever zou zijn.

 

9. Reclame

9.1

De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door De Verlichtingshop geleverde zaak, dienen door de Opdrachtgever terstond aan De Verlichtingshop schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk twee werkdagen na aflevering, per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt De Verlichtingshop geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.

9.2

Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft De Verlichtingshop de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3

Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door De Verlichtingshop geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.

9.4

In geval van geringe afwijkingen van de bestelling, zoals in kleur, decoratie, of maatvoering ten aanzien van de door De Verlichtingshop geleverde zaken heeft de Opdrachtgever geen reclamerecht of andere

aanspraken.

 

10. Garantie

10.1

De Verlichtingshop garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

10.2

Op elk van de door De Verlichtingshop geleverde zaken geldt de fabrieksgarantietermijn en de

voorwaarden die de fabriek stelt aan de uitoefening van de garantie.

10.3

Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever geen beroep

doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:

• de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens De Verlichtingshop zijn verricht;
• de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
• de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
• de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd;

• de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

10.4

De kosten van retourzendingen komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en alleen voor rekening van De Verlichtingshop wanneer niet de juiste artikelen zijn verstuurd.

 

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Alle geschillen tussen De Verlichtingshop en de Opdrachtgever ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. De Verlichtingshop behoudt evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties.

11.3

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 01-01-2010.